Author Archive

Materiały z ostatniego posiedzenia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki

Prosimy wszystkich członków o zapoznanie się z najświeższymi materiałami z posiedzenia Rady.

Wykaz akademickich uczelni publicznych, którym przyznano dotacje podmiotowe na działalność dydaktyczną

Dotacje od 2012 roku wraz z porównaniem

Rozliczenie godzin dydaktycznych c.d.

Odpowiedź Rektora na wspólne pismo związków zawodowych  w sprawie rozliczenia godzin.

Rozliczenie godzin dydaktycznych

Wspólne pismo związków zawodowych do Rektora w sprawie rozliczenia godzin.

Medale, ordery, odznaczenia

Pismo Prorektora ds. nauki z prośbą o złożenie wniosków wraz z uzasadnieniem o przyznanie Medali Komisji Edukacji Narodowej, Medali za Długoletnią Służbę oraz Krzyży Zasługi.

Zaproszenie na zebranie członków ZNP

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Rada Uczelniana zaprasza na doroczne zebranie w sobotę 3. grudnia 2016 o godzinie 13. w sali Senatu przy ul. Mikołajczyka 5. Ze względu na wagę spraw organizacyjnych (wybory uzupełniające) prosimy o niezawodne przybycie.

Materiały do założeń reformy szkolnictwa wyższego, tzw. Ustawa 2.0

Projekt założeń do ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym Opinia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (projekt z dnia 6 października 2016 roku)

Opinia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP do projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych

Opinia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP do projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw

Odpowiedź JM Rektora na pismo w sprawie godzin ponadwymiarowych

Odpowiedź JM Rektora na pismo w sprawie godzin ponadwymiarowych.

Pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kwot dotacji podmiotowych na 2016 rok

Pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kwot dotacji podmiotowych na 2016 rok.