Posiedzenie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego w dniu 1 marca 2013r.

Spotkanie Rady SzWiN ZNP zaczęło się od zatwierdzenia wniosków o nadanie Złotych Odznak ZNP oraz Odznak za pięćdziesięcioletnią przynależność do Związku, które przedstawił wiceprezes Rady Janusz Szczerba a Rada podjęła uchwałę jednomyślnie.

Następnie wiceprezes Rady Stanisław Różycki przedstawił informację o bilansie Rady na 31 grudnia 2012r. oraz rachunku zysków i strat za rok 2012, a także planie przychodów i kosztów na rok 2013r. Sumy bilansowe (aktywa i pasywa ) wynoszą 1.238.019,08 zł , Wpływy w roku 2012 wyniosły 383.916,38 zł a koszty 320.204,30 zł. Oznacza to, że zysk za rok 2012 wyniósł 63.712,08 zł. Po dyskusji Rada podjęła uchwałę przyjmującą bilans i rachunek zysków i strat i o podziale zysku. Część zysku w wysokości 56.024,45 zł przeznaczono na fundusz statutowy a część w wysokości 7.687,63 na fundusz rezerwowy (utworzony w ubiegłym roku i przeznaczony na sfinansowanie ewentualnych akcji nadzwyczajnych). Plan wpływów i wydatków na rok 2013 zakłada wpływy i wydatki na zrównoważonym poziomie 350 tys. zł. – zgodnie z przesłanym wcześniej projektem.

W następnym punkcie Prezes Rady Janusz Rak przedstawił informację o historii rozmów ZNP z władzami państwa (m.in. z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Premierem ) w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników szkolnictwa wyższego, które zaowocowały decyzją o trzyetapowej podwyżce płac w latach 2013 – 2015.

Kolejną sprawą omawianą przez Radę była współpraca z Nauczycielską Agencją Ubezpieczeniową. Prezes Rady Uczelnianej ZNP w Politechnice Łódzkiej Barbara Kościelniak- Mucha przedstawiła historię rozmów z władzami swojej uczelni w tej sprawie. Dzięki uporowi, konsekwencji oraz wiedzy udało się przekonać władze, że Związki powinny odgrywać znaczącą rolę w zawieraniu ubezpieczeń pracowniczych oraz, że oferta NAU jest jedną z najlepszych na rynku i gwarantuje niską składkę oraz lepsze warunki niż inne. Zebrani z dużym zainteresowaniem słuchali informacji o ofercie NAU, którą przedstawił Prezes Zarządu NAU Adam Rowicki. Zebrani zgodzili się, że jest wskazane by w najbliższym czasie organizacje ZNP w uczelniach wystosowały list do władz swoich uczelni w tej sprawie. Wzorcowy projekt takiego listu przekazujemy jako załącznik do niniejszej informacji.