Podział środków na realizację II etapu poprawy wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych na rok 2014

W dniu 24 kwietnia 2014 roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie dotyczące podziału środków na realizację drugiego etapu poprawy wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych ujętych w ustawie budżetowej na rok 2014 (Dz. U. poz. 162) w rezerwie celowej poz. 40 „Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych”.

Trzyletni program (lata 2013-2015) wzrostu wynagrodzeń jest realizacją przez Rząd inicjatywy Rady SzWiN ZNP przedstawionej w dniu 31 stycznia 2011 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2014 roku na wzrost wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego nadzorowanych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego zaplanowano kwotę 776 080 tysięcy złotych.

W spotkaniu, które prowadził Sekretarz Stanu w MNiSzW, prof. Marek Ratajczak wspierany przez Dyrektora Generalnego MNiSzW Marka Kucińskiego wzięli udział:

  • prof. Marcin Pałys – przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
  • Polskich, prof. Józef Garbarczyk – Przewodniczący Konferencji Rektorów
  • Publicznych Szkół Zawodowych, prof. Jerzy Woźnicki – Przewodniczący Rady
  • Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz przedstawiciele Rady Szkolnictwa
  • Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego: kol. Stanisław Różycki, kol.
  • Janusz Szczerba i reprezentacja Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” z
  • Przewodniczącym KSN prof. Edwardem Malcem.

Minister, prof. Marek Ratajczak, przedstawił krótko sposób podziału środków na poszczególne Uczelnie. Według Ministerstwa kwota przeznaczona na podwyżki ma być dzielona na Uczelnie według zasad zbliżonych do składnika kadrowego w algorytmie podziału dotacji podstawowej, tj. z uwzględnieniem wag w zależności od stopni i tytułów naukowych. Taki sposób podziału wynika, jak podkreślił Minister Marek Ratajczak, z konieczności uwzględnienia skutków przechodzących na następne lata. Jak potwierdził Minister, o co zabiegały związki zawodowe, ubiegłoroczne podwyżki płac zostały uwzględnione w dotacji podmiotowej w 2014 roku, która zostanie podzielona na Uczelnie według algorytmu uwzględniającego m. in. wagi stopni i tytułów naukowych. Według Ministra środki na wzrost wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego powinny zostać przekazane na Uczelnie w II połowie maja 2014 roku.

Przedstawiciele RSZWiN ZNP wskazywali Ministerstwu, że brak jasnych sformułowań dotyczących uzgadniania zasad podziału wzrostu wynagrodzeń pomiędzy Rektorami a działającymi w Uczelni związkami zawodowymi doprowadził w 2013 roku do
nieprawidłowości w realizacji podwyżek i spowodował sytuację, że na wielu Uczelniach podwyżki przyznano tylko do końca 2013 roku i wynagrodzenia pracowników w 2014 roku są niższe niż minimalne stawki wynagrodzeń na 2014 ujęte w rozporządzeniu MNiSzW. Pomimo naszej argumentacji Ministerstwo podtrzymało swoje stanowisko, że w piśmie do Rektorów Uczelni nie będzie
zawarte sformułowanie, aby zasady podziału były uzgadniane ze związkami zawodowymi. Stanowisko takie wynika, według Ministerstwa, z poszanowania autonomii Uczelni. W odpowiedzi na te stwierdzenia reprezentacja Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP podtrzymała na spotkaniu swoje stanowisko opierające się na następujących postulatach:

  • wzrost wynagrodzeń ma być zrealizowany ze skutkami przechodzącymi na kolejne lata,
  • zasady podziały środków na Uczelniach muszą być uzgadniane z działającymi na Uczelniach związkami zawodowymi

Postulaty te poparli przedstawiciele KSN „Solidarność”.

Jednocześnie Minister prof. Marek Ratajczak stwierdził, że sytuacja w której wynagrodzenia pracowników Uczelni w 2014 roku są poniżej minimalnego wynagrodzenia ujętego w Rozporządzeniu MNiSZW jest łamaniem prawa i prosi o konkretne dane na jakich Uczelniach ma to miejsce i ilu pracowników dotyczy. W związku z tym przesyłam pismo Prezesa RSzWiN ZNP Janusza Raka z prośbą o jak najszybsze przesłanie danych o które prosimy.

Pozdrawiam serdecznie
Janusz Szczerba