Pismo do Członków ZNP w Politechnice Opolskiej

                                                                                                                  Opole, dnia 03.05.2021 r.

Szanowni Członkowie naszej organizacji związkowej

Pragniemy przekazać, iż związek nasz zawsze stoi na straży praw pracowniczych, wykonując pracę społeczną zarówno na rzecz nauczycieli akademickich, jak i pracowników nie będących nauczycielami.
W ostatnich tygodniach pojawiło się sporo zapytań dotyczących zmienionych zapisów Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (RZFŚS). Chcemy wyjaśnić, iż dofinansowanie do wypoczynku oraz karnetów do imprez kulturalno-oświatowych przysługuje każdej osobie będącej pracownikiem, emerytem i rencistą.
Podczas ostatnich dyskusji i negocjacji nad wspomnianym wyżej dokumentem, dwa związki zawodowe (w tym nasz) nie uzgodniły jego treści. Nieuzgodnienie to wynikało z naszego odmiennego podejścia do definicji dochodu oraz kwot i progów dofinansowania do wypoczynku.
Uważamy, iż pojęcie dochodu powinno być jasno zdefiniowane (obecne zapisy mogą powodować niezrozumienie – gdyż inna definicja pojawia się w par.3, a następnie inna w par.10). Związek nasz zwracał uwagę, by wszelkie definicje były określone jasno, precyzyjnie na początku dokumentu. Natomiast główny nacisk kładliśmy, by przy określeniu definicji dochodu uwzględniać koszty uzyskania przychodów w obu grupach pracowniczych – nauczycieli i nienauczycieli. Niestety taka możliwość pojawia się tylko w odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą. Oznacza to, że jako pracownicy jesteśmy w gorszej sytuacji. Z powodu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów nauczyciele akademiccy otrzymują obecnie niższe dofinansowania do wypoczynku.
W trakcie dyskusji pojawiały się zdania, że z względu na zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów u nauczycieli, ich dochody są wyższe. Jest to z jednej strony prawda. Jednakże biorąc pod uwagę nakład pracy nauczycieli (często przekraczający ustawowe 40 godzin w tygodniu, nie uwzględniając nadgodzin wynikających ze zwiększonego pensum), a także często ponoszone prywatne koszty na działalność dydaktyczną lub naukową, wysokość faktycznych kosztów uzyskania przychodów w grupie nauczycieli może i jest wyższa niż 50%. Niestety nie znalazło to zrozumienia w po stronie związków zawodowych, reprezentujących głównie grupę nienauczycieli pomimo tego, że proponowany przez nas sposób obliczania dochodu powodowałby, że dla wszystkich pracowników byłby on niższy.
Warto wycenić faktyczny czas pracy nauczyciela i przede wszystkim cenić go. Pojawiają się jednak głosy, iż trudno uwierzyć, że nauczyciel akademicki może pracować często więcej niż 40 godzin tygodniowo, a jego praca w takim wymiarze jest mało mierzalna, mało przejrzysta, trudna do udowodnienia i stąd trudno ją przełożyć na zasadność uwzględniania w definicji dochodu, zawartej w RSFŚS. Nie było naszej zgody na takie umniejszanie pracy nauczycieli, którzy niejednokrotnie pracują znacznie więcej niż ustawowe 40 godzin tygodniowo. Realizując swoje zadania pracują często w soboty czy niedziele, nie uzyskując z tego tytułu żadnych dodatkowych gratyfikacji (np. dodatku za pracę w niedzielę).
Związek nasz dążył również do zmiany kwot oraz progów dofinansowania m.in. do wypoczynku. Wskazywaliśmy już rok wcześniej na potrzebę, by osoby niżej uposażone otrzymywały wyższe dofinansowania, ale także, by zmienić progi dofinansowań. Proponowaliśmy zrównoważone progi dofinansowań, dostosowane do możliwości funduszu socjalnego, ale też takie, które uwzględniałyby nawet próg, w którym dochód na członka rodziny jest na poziomie 8000 tys. zł. Sądzimy, iż zarówno w grupie nauczycieli i nienauczycieli występują takie osoby. Dla takich osób dofinansowanie byłoby najniższe. Niestety nie spotkało się to z uznaniem.
Zaproponowaliśmy zwiększenie progów udzielanych pożyczek z funduszu socjalnego.
Zwracamy także uwagę, iż fundusz socjalny na naszej uczelni zapewnia możliwości znacznie korzystniejsze niż na wielu innych uczelniach. Jest to zasługa tych związków zawodowych działających na naszej uczelni, które z początkiem 2019 r. wpłynęły na zwiększenie dofinansowań do wypoczynku.
Pracujemy na rzecz wszystkich grup pracowniczych, co ma przełożenie na akcentowanie problemu niższych uposażeń nienauczycieli i na nasze zabiegi, by ta właśnie grupa otrzymywała w ramach podwyżek procentowo wyższe kwoty.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem
RU ZNP Politechniki Opolskiej