opinia Archive

Opinia RU ZNP dotycząca „Zarządzenia Rektora Politechniki Opolskiej w sprawie zasad podziału środków i przyznawania nagród rektora pracownikom niebędącymi nauczycielami akademickimi Politechniki Opolskiej”

Opinia RSzWiN ZNP odnośnie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Materiały do założeń reformy szkolnictwa wyższego, tzw. Ustawa 2.0

Projekt założeń do ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym Opinia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (projekt z dnia 6 października 2016 roku)

Opinia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP do projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych

Opinia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP do projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw