Stanowisko w sprawie zasad dot. stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

Poniżej publikujemy wspólne stanowisko Rady Uczelnianej ZNP, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii oraz Związku Zawodowego Pracowników Politechniki Opolskiej, które 19.12.2018 r. zostało przekazane JM Rektorowi na posiedzeniu senatu Politechniki Opolskiej. Senat uwzględnił wnioski związków zawodowych dot. stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

Stanowisko w sprawie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego starszych wykładowców w SJO

Przekazujemy wspólne pismo WSZYSTKICH związków zawodowych działających w Politechnice Opolskiej w sprawie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego starszych wykładowców w Studium Języków Obcych, które zostało 19.12.2018 r. przekazane  JM Rektorowi.

Nowy adres e-mail Rady Uczelnianej ZNP

Nowy adres e-mail Rady Uczelnianej ZNP Politechniki Opolskiej to: ru.znp.po@gmail.com.

Materiały ze szkolenia w MNiSW

Poniżej publikujemy materiały ze szkolenia z zakresu wdrażania ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dla przedstawicieli uczelnianych związków zawodowych, które odbyło się 13-14.12.2018 r. w Warszawie.

Pismo do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie starszych wykładowców w SJO

Pismo do Ministra Gowina w sprawie starszych wykładowców Załącznik do uchwały nr 150 Regulamin wynagradzania Komunikat Kwestor

Pismo do JMR w sprawie starszych wykładowców w SJO

znp-politechnika-opolska-2018-11-30-pismo-do-JMR-starsi-wykladowcy

Praca nauczycieli akademickich jest pracą twórczą!

… całość ich wynagrodzenia jest wynagrodzeniem za pracę o charakterze twórczym, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń czy prowadzenia ewidencji dotyczącej ilości i wartości utworów wykonanych w ramach umowy o pracę.

Apel do JMR z 16.11.2018

Oświadczenie Rady Uczelnianej ZNP

Dyżury w sierpniu

Uprzejmie informujemy, że członkowie Rady Uczelnianej w sierpniu są na urlopie. W związku z tym prosimy w sytuacjach nadzwyczajnych kontaktować się mailowo na znp@po.opole.pl.