pismo Archive

Kolejne pismo Rzecznika Dyscyplinarnego Politechniki Opolskiej w tej samej sprawie!?

Medale, ordery, odznaczenia

Pismo Prorektora ds. nauki z prośbą o złożenie wniosków wraz z uzasadnieniem o przyznanie Medali Komisji Edukacji Narodowej, Medali za Długoletnią Służbę oraz Krzyży Zasługi.

Materiały do założeń reformy szkolnictwa wyższego, tzw. Ustawa 2.0

Projekt założeń do ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym Opinia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (projekt z dnia 6 października 2016 roku)

Odpowiedź JM Rektora na pismo w sprawie godzin ponadwymiarowych

Odpowiedź JM Rektora na pismo w sprawie godzin ponadwymiarowych.

Pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kwot dotacji podmiotowych na 2016 rok

Pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kwot dotacji podmiotowych na 2016 rok.

Pismo do Rektora w sprawie godzin ponadwymiarowych

Pismo do Rektora w sprawie godzin ponadwymiarowych.

Pismo prezeza z dnia 01.10.2013 r.

Rozpoczynający się nowy rok akademicki 2013/2014, pomimo trwającego w naszym kraju spowolnienia gospodarczego i trudnej sytuacji finansów publicznych państwa, przynosi środowisku akademickiemu zapowiedź dalszej poprawy statusu materialnego pracowników publicznych szkół wyższych… więcej informacji.

Pismo Prezesa z dnia 01.07.2013 r.

W imieniu Sekretariatu Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP zwracam się z prośbą do wszystkich organizacji uczelnianych zrzeszonych w naszej Radzie o pilne przekazanie informacji odnośnie przebiegu realizacji I etapu zwiększania wynagrodzeń pracowników w Waszych Uczelniach. Prosimy o wskazanie stanu uzgodnień władz uczelni z organizacjami związkowymi odnośnie określenia wewnętrznych zasad podziału środków na zwiększenie wynagrodzeń