projekt Archive

Strategia Rozwoju Politechniki Opolskiej do 2030 roku – projekt do konsultacji

Przekazujemy roboczą wersję Strategii Rozwoju Politechniki Opolskiej do 2030 roku, przygotowaną przez zespół kierowany przez prof. dr. hab. Krzysztofa Malika, z prośbą o nadesłanie do końca miesiąca uwag i propozycji, które pomogą udoskonalić ten dokument.

Opinia RSzWiN ZNP odnośnie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Materiały do założeń reformy szkolnictwa wyższego, tzw. Ustawa 2.0

Projekt założeń do ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym Opinia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (projekt z dnia 6 października 2016 roku)

Opinia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP do projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych

Opinia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP do projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw