Kontynuacja akcji protestacyjnej RSzWiN ZNP!

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
Rok założenia 1905
RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, pok. 308, 00-389 Warszawa
tel. 22 318 92 98, e-mail: rszwin@znp.edu.pl

Warszawa, 31 stycznia 2021 roku

Komunikat Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego
Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2022 r. podjęła decyzję o kontynuacji akcji protestacyjnej na rzecz wzrostu wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego i nauki (zarówno będących, jak i niebędących nauczycielami akademickimi) oraz zwiększenia ogólnych nakładów na ten sektor w 2022 r. Podjęte w ramach akcji działania nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, w ustawie budżetowej na rok 2022 nie zagwarantowano żadnych środków na wzrost wynagrodzeń dla pracowników uczelni wyższych i placówek naukowych, nie zwiększono też znacząco nakładów na funkcjonowanie szkolnictwa wyższego i nauki.
Przypominamy, że nasze postulaty to realizacja zobowiązań, które przyjął Rząd RP podczas wprowadzania reformy szkolnictwa wyższego i nauki w 2018 roku, czyli:
• 17% wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku dla wszystkich pracowników szkolnictwa wyższego i nauki. Podwyżki w wysokości 10% rocznie obiecano na lata 2019 – 2021, zrealizowano 7% w roku 2019 i 6% w roku 2020
• podwyżki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora do wysokości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (9030 zł w roku 2022). Stanowi to podstawę do wyliczenia wynagrodzeń dla pozostałych nauczycieli akademickich
• domagamy się systemowego zwiększania nakładów finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę do poziomu 3% PKB
Efektem prowadzonej akcji protestacyjnej było m.in. powołanie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Zespołu do spraw przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie wynagrodzeń w publicznych szkołach wyższych, którego głównym zadaniem miało być dokonanie analizy aktualnego stanu wynagrodzeń w publicznych szkołach wyższych i przygotowanie, w terminie do dnia 31 marca 2022 r., propozycji rozwiązań w tym zakresie. Zespół spotkał się dwa razy, w grudniu 2021 r. i w styczniu br., kolejne spotkanie planowane jest w lutym 2022 r. Niestety, jak do tej pory nie padły ze strony Ministerstwa żadne konkretne propozycje. Dlatego zmuszeni jesteśmy do kontynuacji akcji protestacyjnej i podejmowania dalszych działań w tej sprawie, o których będziemy informować na bieżąco.

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego RSzWiN ZNP

/-/ Aneta Trojanowska